C r y p t o m e r i a     j a p o n i c a

MARUICHI worksite.  Omachi, Nagano.